Contractsvoorwaarden_partnerprofiel
Gebruiksvoorwaarden
 
Contractsvoorwaarden Partnerprofiel NMLK

Klik hier voor een printbare versie

Bedrijf: de persoon of de rechtspersoon die een  inschrijvingsnummer in de Kamer van Koophandel via een NMLK-partnerprofiel een event via de website van NMLK aanbiedt;

en;

NMLK: NMLK, gevestigd aan de Nieuwpoortkade 2a te Amsterdam en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 57754314;

komen het volgende overeen:

Artikel 1: Partnerprofiel
NMLK biedt aan het bedrijf de gelegenheid via een gratis partnerprofiel om via de NMLK-website  events vrijblijvend voor deelname aan NMLK-ers (zijnde leden van NMLK en introducés van NMLK-ers) aan te bieden, welk aanbod tot plaatsing het bedrijf aanvaardt onder de navolgende voorwaarden. Alleen als het event na goedkeuring door NMLK op de website wordt geplaatst, worden er kosten in rekening gebracht volgens het hierna bepaalde. Niet plaatsen van het event betekent dus niets betalen.

Artikel 2: Event
Er wordt alleen een event  voor plaatsing goedgekeurd als die een toegevoegde waarde heeft voor de NMLK-ers of een aanvulling is op de events op de website van NMLK.  Onder "toegevoegde waarde  of aanvulling" wordt verstaan dat het event niet of niet eenvoudig door een NMLK-er zelf kan worden opgezet en/of  worden uitgevoerd, het een en ander ter uitsluitende beoordeling van NMLK. 

Artikel 3: Totstandkoming opdracht en contact NMLK
Door als bedrijf via de website van NMLK akkoord te gaan met deze contractsvoorwaarden komt op elektronische wijze een rechtsgeldige advertentieovereenkomst tot stand. De contractsvoorwaarden horende bij het partnerprofiel vormt tussen partijen het bewijs daarvan. Het bedrijf verklaart zich daardoor uitdrukkelijk akkoord met de website, de werkwijze van NMLK en met de gebruiksvoorwaarden zoals deze gelden tussen NMLK-ers en NMLK (zonder dat het bedrijf daar rechtstreekse rechten en weren jegens NMLK aan kan ontlenen). Tussentijdse opzegging door het bedrijf is uitgesloten. Contact met NMLK vindt  per email of via de website plaats. De voorwaarden van het partnerprofiel of de voorwaarden voor het plaatsen van een nieuw event kunnen eenzijdig door NMLK worden gewijzigd.

Artikel 4: Eenmalige plaatsing, partnerprofiel, NMLK-host

Lid 1
: Plaatsing van een event op de website geeft nimmer recht op het plaatsen van een volgende  event en/of op dezelfde voorwaarden. Voor elk event is voorafgaande goedkeuring van NMLK nodig.

Lid 2: Alleen via het partnerprofiel kan een event worden aangeboden. Het bedrijf levert daarvoor alle informatie. Bedrijven of personen aan het bedrijf in de meest ruime zin gelieerd en naar het uitsluitend oordeel van NMLK kunnen geen event als NMLK-er aanbieden. Dit geldt eveneens nadat het event heeft plaatsgehad.

Lid 3: Bij het opzetten van het event kan het bedrijf aangeven of het bedrijf wenst dat een NMLK-er als host voor de groep NMLK-ers optreedt. In dat geval moet tevens worden aangegeven wat het bedrijf de host in ruil  daarvoor kan bieden. 

Lid 4: Het bedrijf beheert het event en voert deze conform de activiteitsvoorwaarden uit. Indien naar het oordeel van NMLK in haar nadeel wordt gehandeld of een dergelijke situatie dreigt te ontstaan, is NMLK zonder schadeplichtig te worden gerechtigd het event in te trekken of te wijzigen. Het bedrijf heeft dan geen recht op terugbetaling jegens NMLK.

Artikel 5: Omschrijving event
Voor onvolledigheden of onjuistheden in de verstrekte informatie bij het event door het bedrijf is het bedrijf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk, evenals voor de wijze van het eventueel ter hand stellen van toepasselijke (algemene) voorwaarden. NMLK sluit iedere aansprakelijkheid voor geleden of te lijden schade of anderszins volledig uit.

Artikel 6:  Rechtstreekse overeenkomst met NMLK-er
Lid 1: NMLK-ers betalen de door het bedrijf aangeboden event via de website van NMLK aan NMLK, tenzij uitdrukkelijk anders met NMLK is overeengekomen. Terzake het event  komt er uitsluitend een overeenkomst tussen het bedrijf en de NMLK-er tot stand en wel op eigen naam van het bedrijf. NMLK is derhalve nimmer contractspartij terzake de uitvoering van het event en sluit elke aansprakelijkheid uitdrukkelijk uit. Het bedrijf vrijwaart NMLK volledig en onmiddellijk voor elke aanspraak en schade indien en voor zover een NMLK-er of een derde NMLK rechtstreeks aanspreekt  en/of in rechte betrekt, al dan niet verband houdende met calamiteiten. Onder de verplichting tot volledige vrijwaring valt ook de schade bestaande uit de daadwerkelijk gemaakte kosten van rechtsbijstand. De verplichting tot vrijwaring geldt ook voor het geval de rechtsverhouding tussen het bedrijf en een NMLK-er niet duidelijk of voor een uitleg vatbaar zou zijn. 
Eventuele aanspraken, klachten en reacties neemt het bedrijf onmiddellijk in behandeling en handelt deze af rekening houdend met het belang van de goede reputatie van NMLK. NMLK sluit elke aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door NMLK-ers uit.

Lid 2: Los van het bepaalde in het vorige lid is het bedrijf eigenstandig jegens NMLK vanwege de goede naam en reputatie van NMLK verplicht om tot uitvoering van het event over te gaan, of, zoals deze – na goedkeuring door NMLK in gewijzigde vorm- wordt aangeboden.

Artikel 7: Kosten
Lid 1: Het bedrijf is een bedrag ad €25,- administratiekosten exclusief btw aan NMLK verschuldigd per op door NMLK op de website geplaatste event.  Deze administratiekosten dienen via de website aan NMLK te worden betaald en dus voordat het event online gaat. In alle gevallen is en blijft dit bedrag aan NMLK verschuldigd. Derhalve ook als het event niet doorgaat. Lid 2:  Voor elke betaling gedaan door een NMLK-ers is het bedrijf minimaal een percentage van 10% (exclusief  btw) aan NMLK verschuldigd. Bij wijziging in de voorwaarden van het event is steeds een bedrag ad €25,- exclusief  btw aan NMLK verschuldigd. NMLK heeft het recht om de wijziging om haar moverende redenen niet te accepteren, in welk geval NMLK dat per email zal berichten. Indien er niet voldoende aanmeldingen voor het event zijn en het event niet doorgaat, betaalt NMLK de betaalde bedragen aan de NMLK-er terug.

Lid 3: NMLK stelt een overzicht op van de betaalde bedragen en het verschuldigde bedrag door het bedrijf aan NMLK conform voorgaande leden. Als NMLK moet doorbetalen zendt het bedrijf NMLK een factuur conform het door NMLK opgestelde overzicht (en met aftrek) van het bedrag berekend conform de voorgaande leden. Binnen vier weken na ontvangst van de factuur betaalt NMLK het aan het bedrijf verschuldigde bedrag door.

Artikel 8: Content

De content van het bedrijf blijft onderdeel van de content van NMLK. Het bedrijf kan geen aanspraak maken op verwijdering, wijziging of een vergoeding op andere gronden, zoals bijvoorbeeld vanwege intellectuele eigendomsrechten. Het bedrijf garandeert dat geen inbreuk wordt gemaakt op (intellectuele eigendom)rechten van derden en vrijwaart NMLK ook voor aanspraken van derden ter zake van inbreuken op rechten van intellectuele eigendom.

Artikel 9: Nietig of vernietigbare bepalingen

In geval van nietigheid van één of meer bepalingen van deze voorwaarden, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht. Partijen zullen over mogelijk nietige bepalingen overleg plegen om een vervangende regeling te treffen, met als uitgangspunt dat de strekking van de overeenkomst en deze voorwaarden behouden blijft.

Artikel 10: Toepasselijk recht

Lid 1:    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

Lid 2:    Alle geschillen voortvloeiende uit deze overeenkomst zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Stel een vraag